Pilsētas arhitekta dienests

MĀRTIŅŠ EŅĢELIS [tūrisma kritiķis]

Zināšanas ieguvis gan mākslās, gan starptautiskā tūrisma vadībā, mācījies Latvijā un Lietuvā, praktizējies Islandes Tūrisma pētniecības centrā, šobrīd strādā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā un vada tūrisma produktu attīstības nodaļu. Organizē radošo pilsētvides stāstu apvienības MANTRA darbību, gan īstenojot starpdisciplinārus projektus, kas saistīti ar jauno laiku ceļošanu, tūrisma kultūru un kritiku, kā arī publicē rakstus par dažādām ar tūrismu saistītām tēmām mūsdienās.

PĀRDAUGAVA. TŪRISMS. VIETAS HULIGĀNISMS.

Neskatoties uz Pārdaugavas vēsturisko nozīmību, tās unikālo arhitektūras, industrijas, kultūras un sociālo attīstību līdz ar radošuma pieņemšanos spēkā, tūrismā jomā Pārdaugava vēl joprojām ir apbižota - tā tiek ignorēta gan no produktu attīstības, gan mārketinga puses, tās infrastruktūras uzkopšana un attīstība bieži nav pat sekundāra; visbeidzot, neskatoties uz studentu koncentrāciju Pārdaugavas augstskolās, pieminēto apstākļu summa tiem liek kļūdaini domāt, ka Kreisais krasts, atšķirībā no Vecrīgas un Centra, nav paredzēts dzīvošanai, jo vieta ir degradēta vai pārāk dārga. Lai arī liekas, ka pilsētplānošana, zināšanu ekonomika, vietrade u.c. urbānās telpas pētniecības un prakses jomas nav saistītas ar tūrismu, galu galā jebkas, kas spēj definēt vietas stāvokli, reiz definē arī tūrisma galamērķa tēlu - no “Top 10” tūrisma brošūrām un reklāmas video līdz draugu atsauksmēm. Tie ir arī vietējo ieradumi un aizspriedumi, ka “tilts ir pārāk garš, lai būtu vēlme pāriet”, ka “tur taču tūristiem nav, ko redzēt” utt., kas bremzē Pārdaugavas vilinošā tēla nostiprināšanos; visbeidzot, arī tūrisma politikas līmenī Kreisais krasts cieš no “bagātības un varas apkaimju” prioritizācijas sekām. Kādi varētu būt risinājumi, lai Pārdaugava atgūtu savu nozīmību kā neatņemama Rīgas tūrisma telpas sastāvdaļa?


 

MĀRTIŅŠ EŅĢELIS [tourism critic]

Mārtiņš Eņģelis has studied both the arts and international tourism event management & social sciences, both in Latvia and Lithuania, and practised in the Iceland Tourism Research Centre. He works for the Latvian Investment and Development Agency and is the head of the Tourism Product Development Section. He works for the creative urban story association MANTRA. He is doing workshops for Riga tour guides in cooperation with the Riga City Architect's Office as well as lecturing on tourism culture, creativity and criticism in the Latvian College of Culture.

PĀRDAUGAVA. TOURISM. PLACE BULLYING.

Despite the historical significance of Pārdaugava, its unique architectural, industrial, cultural and social development, in the field of tourism it is still disparaged. It is being ignored from city’s marketing perspective, the infrastructure maintenence & development often isn't even secondary; finally, despite the high concentration of students in Pārdaugava, the aggregate of the above circumstances makes one think erroneously that, unlike Riga centre, it is not livable. Although it seems that urban planning, knowledge economy, place creation and other areas of urban research and practice are not related to tourism, ultimately anything that can define the condition of a place also defines the image of a tourist destination - from the Top 10 travel brochures and promotional videos to feedback from friends and foreign guidebooks. They are also the habits and prejudices of locals that “the bridge is too long to cross it", that "there is nothing for tourists to see there", etc., which hinder strengthening the seductive image of Pārdaugava. Finally, on the tourism policy level the left bank suffers from the neglect. What could be solutions for Pārdaugava to regain its significance as an integral part of the tourism space of Riga?

 

 

ORGANIZĒ:

SADARBĪBĀ AR:

           

GALVENAIS ATBALSTĪTĀJS:

ATBALSTĪTĀJI: