Pilsētas arhitekta dienests

LAURA DIMITRIJEVA [telpiskās attīstības studente]

Laura ir specializējusies attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanas jautājumos un pieredzi guvusi, strādājot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, bet šobrīd savas zināšanas papildina, studējot telpisko attīstību maģistra programmā Latvijas Universitātē. Laura ir viena no nozarē pieredzējušu kursabiedru komandas, kuri analizējuši līdzšinējos un iespējamos attīstības scenārijus teritorijai, kurā paralēli iecerēta būtiska universitāšu attīstība - Pārdaugavas teritorijai “Mūkusala+”.

MŪKUSALA+ SCENĀRIJI UN PRIEKŠLIKUMI

“Mūkusalā+” - teritorijā, kas daļēji atrodas Āgenskalna un Torņkalna apkaimēs, nedaudz Mūkusalā un Klīversalā - dzīvo ap 3000 iedzīvotāju. Lai izprastu, kā teritorija ir ieguvusi savu šodienas veidolu, pētījumu veica LU Telpiskās attīstības maģistru komanda: Laura Dimitrijeva, Līva Meļķe-Tropiņa, Ivo Narbuts, Egija Stapkēviča un Marija Bogdanova.

Mūkusala ir piedzīvojusi daudz pārvērtību - no zvejnieku ciema un vēlāk pilsētas aizsargājamās teritorijas tā pārtapusi par ražošanas teritoriju, bet tagad pretendē kļūt par daļu no Rīgas pilsētas centra. Šīs teritorijas attīstību vēsturiski ir noteikuši nozīmīgi objekti tās tuvumā, kas vai nu ir veicinājuši vai būtiski kavējuši telpas kopējo attīstību. Teritorijas telpiskā analīze ļauj veikt secinājumus par tās nozīmīgumu un unikalitāti pilsētā, tomēr visām iesaistītajām pusēm jāveido kopīgs redzējums par 21. gs. pilsētplānošanas pieejām.


 

LAURA DIMITRIJEVA [student of spatial development]

Laura specializes in the issues of strengthening development planning capacity and has gained experience while working at the Ministry of Environmental Protection and Regional Development, but currently is supplementing her knowledge while studying spatial development in the Master’s program at the University of Latvia. Laura is the member of the team of field-experienced fellow students, who have analysed former and possible development scenarios for the territory, in which significant development of universities has been planned simultaneously – for the Pārdaugava territory “Mūkusala+”.

MŪKUSALA+ SCENARIOS AND SUGGESTIONS

3000 residents live in the territory of “Mūkusala+”, which is partly located in the surroundings of Āgenskalns and Torņkalns, and partly in Mūkusala and Klīversala. To understand how the territory has acquired its current image, a study was implemented by the University of Latvia Spatial Development Team of Masters: Laura Dimitrijeva, Līva Meļķe-Tropiņa, Ivo Narbuts, Egija Stapkēviča and Marija Bogdanova.

Mūkusala has experienced many changes – from a fisherman’s’ village and later the city protection area it has turned into a production territory, but currently aims at becoming a part of the Riga city centre. Historically, the development of this territory has been determined by significant objects nearby that have either advanced or significantly delayed the total development of the space. Spatial analyses of the territory provides conclusions about its significance and uniqueness in the city, but all the involved parties must create a joint vision of approaches to 21st century urban planning.

 

 

ORGANIZĒ:

SADARBĪBĀ AR:

           

GALVENAIS ATBALSTĪTĀJS:

ATBALSTĪTĀJI: