Pilsētas arhitekta dienests

ILZE PAKLONE [arhitekte]

Ieguvusi arhitektūras zinātņu doktora grādu Rīgas Tehniskajā universitātē, Ilze ar Japānas valdības stipendiju programmas "Monbukagakusho" atbalstu studējusi Tokijas universitātes doktorantūras programmā un piedalījusies pētniecības darbā Keio universitātē Tokijā.

Sadarbojoties ar arhitektu Rafaelu A.Balboa, veidojusi publikācijas žurnālam "DOMUS", bijusi viesredaktore arhitektūras žurnāla "a+u" decembra speciālizlaidumam "Feature: Latvia – Architecture Unfolding".

PĀRDAUGAVAS ZINĀŠANU TERITORIJA: IZGLĪTĪBAS RESURSU ATTĪSTĪBAS MODEĻI

Augstskolu funkcijas vairs neaprobežojas tikai ar zināšanu radīšanu, izpēti un pedagoģisko procesu, tās ir kļuvušas par zināšanu tīkla struktūras daļu, kurā sazarojas pētniecība, izglītība, uzņēmējdarbība, reģionālā attīstība, sadarbība un inovācijas. Lai gūtu konkurētspējīgus panākumus starptautiskajos augstskolu reitingos, Latvijā diskusija par nepieciešamajām izglītības reformām ietver arī ideju par nepieciešamību konsolidēt lielākās augstskolas – LU, RTU un RSU. Šādām politiskajām reformām ir teritoriālas sekas, kas ietekmē ne tikai pašu augstskolu novietnes pilsētā, bet arī apkārtesošās teritorijas, to fizisko un sociālo infrastruktūru. Teritoriāli šīs reformas nozīmē mijiedarbību ar esošo pilsētu, piesaistot un atverot augstskolu un tās teritoriju sabiedrībai un pilsētai.

Dažādas pieejas sinerģijai starp augstskolu un pilsētu ir rezultējušās dažādos saikņu modeļos starp izglītības institūcijām un pilsētvidi – dažas augstskolas sevi integrē esošajā pilsētā, dažas savukārt rada universitātes novietni kā urbānas vides prototipu.


 

ILZE PAKLONE [architect]

Ilze Paklone has obtained her Doctor of Architecture degree at the Riga Technical University, with the support of the Japanese Government scholarship program “Monbukagakusho”, has studied in a doctoral program at Tokyo University and has participated in research work at Keio University in Tokyo. In cooperation with architect Rafael A. Balboa, she has created publications for magazine “DOMUS” and has been the guest editor of architecture magazine “a+u” December special edition “Feature: Latvia – Architecture Unfolding".

THE KNOWLEDGE TERRITORY OF PARDAUGAVA: MODELS OF DEVELOPING THE KNOWLEDGE RESOURCES

University functions are no longer limited to the creation of knowledge, research and pedagogical processes. They have become part of the knowledge network, where research, education, entrepreneurship, regional development, cooperation and innovations branch off. To achieve competitive results in the international rankings of universities, the discussion in Latvia about the necessary education reforms also includes the idea regarding the need to consolidate main universities – the University of Latvia, Riga Technical University and Riga Stradins University. Such political reforms have territorial consequences, which affect not only the layout of universities themselves in the city, but also the surrounding territories, their physical and social infrastructure. From the point of territory these reforms mean interaction with the existing city, involving and opening a university and its grounds for public. Synergy between university & city have resulted in various models linking education and the urban environment - some universities integrate into the city, some, however create a university location as a prototype of an urban environment.

 

 

ORGANIZĒ:

SADARBĪBĀ AR:

           

GALVENAIS ATBALSTĪTĀJS:

ATBALSTĪTĀJI: