Pilsētas arhitekta dienests

FRANK WERNER [arhitekts un pilsētplānotājs]

Franks Verners ir arhitekts un pilsētu dizainers, kurš katru dienu vēlas uzlabot apbūves vidi, radot skaistas, iekļaujošas un dzīvojamas vietas. Vairāk nekā 20 gadus viņš ir strādājis arhitektu birojā „KCAP“dažādos jauktas apbūves projektos. Pēdējo 10 gadu laikā viņš ir specializējies inovāciju teritoriju projektēšanā. Viņš bija atbildīgs par dažādu ģenerālplānu izstrādi pilsētas un ārpilsētas tipa universitāšu akadēmiskajiem centriem un zinātniskajiem parkiem, kā arī par rūpniecības inovāciju centriem. Šo projektu klienti ir universitātes, privātas pētniecības iestādes, valdības un daudznacionāli uzņēmumi.
Kopš 2001. gada Franks Verners ir vieslektors dažādās izglītības iestādēs Nīderlandē, tostarp Amsterdamas Arhitektūras akadēmijā un Avansas Lietišķo zinātņu universitātē Tilburgā. Viņš ir pieaicināts kritiķis Roterdamas Arhitektūras akadēmijā un Delftas Tehniskajā universitātē.

PILSĒTAS DIZAINS ZINĀŠANU SABIEDRĪBAI

Mūsdienās „universitātes pilsētiņas“ fenomens ir daudzu politikas veidotāju, izglītības iestāžu un uzņēmumu uzmanības centrā. Eiropā daudzas universitātes pārdomā savu stāvokli sabiedrībā un veic plaša mēroga reorganizāciju un esošās infrastruktūras paplašināšanu. Pēckara koncepts par universitāšu pilsētiņām kā izolētām zinātnes kopienām tiek būtiski pārskatīts. Kā arhitektūra un pilsētvides dizains var uzlabot un veicināt sociālo, kultūras un ekonomisko apmaiņu universitātēs, citās zināšanu kopās un to apkaimē?


 

FRANK WERNER [architect & urban designer]

Frank Werner is an architect and urban designer who aims to improve the built environment every day, by creating beautiful, inclusive and liveable places. For more than 20 years he has been working at KCAP on various mixed urban developments. Over the past 10 years he has specialized in the design of innovation areas. He was responsible for the design of different master plans for inner and outer city university campuses and science parks, and on industrial innovation areas. The clients for these projects are universities, (private) research institutions, governments and multinational corporations. Since 2001 he has been a guest teacher at different educational institutions in the Netherlands, including the Amsterdam Academy of Architecture and the Avans University of Applied Sciences in Tilburg. He is a visiting critic at the Rotterdam Academy of Architecture and at the TU Delft.

URBAN DESIGN FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY

Today, the “campus” phenomenon is in the spotlights of many policy makers, educational institutions and businesses. In Europe, many universities are reconsidering their position in society and are undertaking large-scale reorganizations and expansions of their built-up structures. The post-war university campus as an isolated science community is subject to a fundamental revision. How can architecture and urban design contribute to -and stimulate- social, cultural and economical exchange in and around universities and other knowledge clusters?

 

 

ORGANIZĒ:

SADARBĪBĀ AR:

           

GALVENAIS ATBALSTĪTĀJS:

ATBALSTĪTĀJI: