APSTIPRINĀTS
ar Rīgas domes __.__.2016.
lēmumu Nr.____

Rīgas pašvaldības aģentūras
„Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
darba plāns 2016. gadam

 

1. Uzdevums: sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides veidošanā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

1.1. Plānotie pasākumi:

1.1.1. sadarbība ar Rīgas pilsētas būvvaldi sabiedriski nozīmīgu projektu kvalitātes vērtēšanā;
1.1.2. sadarbība ar Pilsētas attīstības departamentu (PAD) pilsētas stratēģisko attīstības plānošanas dokumentu un lokālplānojumu sagatavošanā;
1.1.3. sadarbība ar Izglītības, kultūras un sporta departamentu, izvērtējot pilsētas svētku noformējuma konkursa piedāvājumus;
1.1.4. sadarbība ar sabiedriski nozīmīgu projektu īstenotājiem arhitektūras konkursu jomā;
1.1.5. līdzdalība profesionālajās lēmējinstitūcijās;
1.1.6. konsultācijas projektu attīstītājiem un profesionāļiem objektu vides kvalitātes un arhitektūras veicināšanā;
1.1.7. projekta “Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā (Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība)” īstenošana.

1.2. Pētījumu ieceres:

1.2.1. aktuālā situācija pilsētbūvniecībā:

1.2.1.1. Rīgas būvniecības situācijas analīze un novērtējums (Gada balva Rīgas arhitektūrā);
1.2.1.2. aktuāli pilsētvides pieejamības risinājumi (Gada balva Rīgas arhitektūrā);
1.2.1.3. neizmantotās telpas potenciāls un ierobežojumi apkaimes sociālā kapitāla veicināšanā - Maskavas priekšpilsētas piemērs;

1.2.2. atbalsts projektiem publiskajā ārtelpā:

1.2.2.1. Krišjāņa Barona ielas atjaunošana, Līvu laukuma attīstības koncepcijas un Latvijas Okupācijas muzeja pārbūve;
1.2.2.2. programmas „Māksla publiskajā telpā” objektu izvietošana pilsētvidē (sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fonds).

2. Uzdevums: veicināt arhitektūras procesā iesaistīto pušu sadarbību.

2.1. Plānotie pasākumi:

2.1.1. uzņēmumu un organizāciju sadarbības veicināšana ar augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām Rīgas pilsētvides kvalitātes un arhitektūras jautājumu risināšanā;
2.1.2. Rīgas domes konsultatīvās padomdevēja institūcijas „Rīgas domes Pieminekļu padome” darbības nodrošināšana;
2.1.3. Rīgas pilsētas arhitekta konsultatīvās institūcijas „Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija” darbības nodrošināšana;
2.1.4. sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienību un projektu attīstītājiem arhitektūras konkursu prakses jomā;
2.1.5. Sabiedrības iesaiste un komunikācija par arhitektūru, nozīmīgiem pilsētas publiskās ārtelpas un dzīvojamās vides kvalitātes jautājumiem/ projektiem (aktualitātes, izaicinājumi, vērtības, kompromisi, principi u.tml.);
2.1.6. pieredzes apmaiņa un sadarbība ar Baltijas jūras reģiona pilsētu un Latvijas lielo pilsētu arhitektu dienestiem.

2.2. Pētījumu ieceres:

2.2.1. Rīgas apkaimju kvalitāte – „mājoklis” (kas nosaka pilsētvides mājīgumu, kā to saglabāt un veicināt, kā veiksmīgāk sadarboties kvalitātes veidošanā);

3. Uzdevums: izstrādāt un īstenot programmas un projektus sabiedrības izglītošanas jomā.

3.1. Plānotie pasākumi:

3.1.1. ceļojošās izstādes „Gada balva Rīgas arhitektūrā” (2015) eksponēšana Rīgas apkaimēs;
3.1.2. izglītojošie semināri (profesionāļi, Rīgas skolu skolotāji un tūristu gidi);
3.1.3. Starptautiskā Reinholda Šmēlinga konference;
3.1.4. Starptautiskā arhitektūras diena (03.10.2016.) arhitektu prakses un kompetences centros pilsētā;
3.1.5. ceļojošās izstādes „Gada balva Rīgas arhitektūrā” (2016) sagatavošana.

3.2. Pētījumu ieceres:

3.2.1. publikācija par aktuāliem procesiem Rīgas arhitektūrā.

4. Uzdevums: popularizēt sasniegumus Rīgas arhitektūrā gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

4.1. Plānotie pasākumi:

4.1.1. Rīgas arhitektūras 2016. gada balvas objektu atlase, vērtēšana, diskusija, balvas pasniegšana (03.10.2016.) un sasniegumu popularizēšana;
4.1.2. prezentācijas par Rīgas arhitektūru.

4.2. Līdzdalība arhitektūras popularizēšanas projektos:

4.2.1. Gada balva dizainā (sadarbībā ar Latvijas Dizaineru savienību).

5. Uzdevums: sistematizēt arhitektūras pakalpojumus pašvaldībā.

5.1. Plānotie pasākumi:

5.1.1. Rīgas pilsētas arhitekta biroja sniegto pakalpojumu un resursu sistematizēšana un publicēšana www.arhitekts.riga.lv.

6. Uzdevums: atbilstoši Rīgas pilsētas arhitekta biroja kompetencei sagatavot nosacījumus un atzinumus arhitektūras projektiem pašvaldībā.

6.1. Plānotie pasākumi:

6.1.1. atzinumu sagatavošana Rīgas pilsētas būvvaldei par būvniecības iecerēm pirms to nodošanas publiskajai apspriešanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
6.1.2. atzinumu sagatavošana Rīgas pilsētas būvvaldei par detālplānojumiem, kuru nepieciešamību nosaka pašvaldības saistošie noteikumi, izskatot tos 1. redakcijā;
6.1.3. pēc projekta attīstītāja vai Rīgas domes pieprasījuma atzinumu sagatavošana citiem projektiem pilsētvides kvalitātes un arhitektūras jomā;
6.1.4. Rīgas teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam (izstrādes posmā) risinājumi arhitektūras un pilsētvides kvalitātes jomā.

 

Pielikumā: darbu plāna kalendārs uz 2. lpp. (Pielikumus skatīt zemāk pievienotajā dokumenta PDF datnē)

Direktors,
Rīgas pilsētas arhitekts         G. Princis

 

Pilns 2016. gada darba plāns PDF formātā

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex