Apstiprināts
ar Rīgas domes 11.05.2010
lēmumu Nr.1352
(prot. Nr.33, 17.§)

Rīgas pašvaldības aģentūras
"Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
precizētais darba plāns 2010. gadam

Rīga, 2010

Pilsētplānošana un arhitektūra

1. Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas darba optimāls nodrošinājums, kolēģijas locekļu rotācijas īstenošana atbilstoši kolēģijas nolikumam, vispārējas publicitātes nodrošinājums

2. Pārraudzība un Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas viedokļa formulēšana jautājumos, kas skar iekškvartālu apbūvi (agrākās moratorija teritorijas), atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumiem.

3. Esošo konceptuālo plānošanas dokumentu pabeigšana vai ieviešana:

 • apvienoto Daugavas labā un kreisā krasta siluetu veidojošās apbūves koncepciju iestrādāšana Rīgas attīstības plāna un Rīgas vēsturiskā centra plāna grozījumos,
 • Centrālās dzelzceļa stacijas un Centrāltirugus attīstības vīziju tālāk izstrāde un ideju savietojamības analīze (pie nosacījuma, ja šādam darbam tiek piesaistītas privātas investīcijas, valsts vai jauns pašvaldības finansējums),
 • apbūves telpiskās un funkcionālās struktūras sakārtošana Skanstes ielas rajonā (pie nosacījuma, ka privātie investori piekrīt šai Rīgas pilsētas arhitekta biroja prasībai),
 • Brīvības ielas telpiskās kompozīcijas principu (Rīgas pilsētas arhitekta biroja darbs partnerībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti, 2008. gads) īstenošana projektos gar un ap Rīgas pilsētas otro nozīmīgāko telpiskās kompozīcijas asi

4. Rīgas pilsētas teritorijā atrodošos krastmalu telpiskās un funkcionālās izmantošanas koncepcija ar rekomendācijām normatīvo aktu sakārtošanai un ārzemju pieredzes apkopojums 5. Lielirbes ielas – Kārļa Ulmaņa gatves ielu telpas plānojums un telpiskās attīstības koncepcija

Iniciatīvas likumu un normatīvo aktu pilnveidošanā un institucionālā sadarbība

1. Līdzdalība Latvijas Arhitektu savienības, Rīgas pilsētas un citu pieaicināto ekspertu darbā, kas vērsts uz svarīgām izmaiņām Būvniecības likumā un Teritorijas plānošanas likumā

2. Līdzdalība un aktīva loma LR Ministru kabineta 2009. gadā akceptētā dokumenta Arhitektūras politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam” īstenošanā, t.sk. Nacionālajā Arhitektūras padomē

3. Rīgas pilsētas arhitektūras politikas dokumenta galīgās versijas izstrāde. Starptautiska sadarbība šāda dokumenta radīšanā ar Tallinas un Viļņas pilsētu galvenajiem arhitektiem un Somijas ekspertiem, izmantojot 2009. gada iestrādes

4. Institucionāla sadarbība ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kultūras ministriju un Rīgas domes institūcijām Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes ietvaros

5. Sadarbība ar Rīgas pilsētas Būvvaldi un pilsētas attīstības departamentu visa 2010. gada ietvaros projektu un attīstības ieceru apspriešanas procesā, īstenojot labas partnerības un savstarpējas sapratnes principus;

6. Regulāra un profesionāla Rīgas domes un Rīgas pilsētas arhitekta birojs viedokļa pārstāvniecība sekojošā institūcijās:

 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzraudzības padomē (Finanšu ministrijas pārraudzībā),
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fonda valdē,
 • Latvijas Arhitektu savienības Padomē un Sertificēšanas centrā,
 • Nacionālajā arhitektūras padome (Kultūras ministrijas pārraudzībā),
 • Rīgas domes Pieminekļu padomē,
 • Rīgas domes Investīciju veicināšanas padomē,
 • Centrāltirgus attīstības konsultatīvajā komisijā,
 • Rīgas pils atjaunošanas padome.

7. Sadarbība ar Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti:

 • darbs Valsts eksaminācijas komisijā,
 • atsevišķu konceptuālu dokumentu izstrāde,
 • Rīgas pilsētu interesējošu tēmu iekļaušana diplomprojektos un maģistra darbos

8. Rīgas pilsētas arhitekta biroja, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopdarbs – analītisks pētījums „Pilsētbūvniecības piemineklis „Mežaparks”” pieminekļa robežu precizēšanai un tālākas attīstības plānošanai 9. Līdzdalība un Rīgas pilsētas arhitekta biroja viedokļa formulēšana jautājumos, kas saistās ar Rīgas kā 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas programmām – pamatā šo iniciatīvu arhitektūras un pilsētvides jomā.

Informācijas telpa un publiskās attiecības

1. Izstāde „Rīgas projektos” T/c „Olimpia” no februāra līdz jūnijam (sadarbībā ar Pilsētas attīstības departamentu, Būvvaldi un :Latvijas Arhitektu savienību);

2. Izstāde „Rīgas jūgendstils”, aprīlī Rīgas domes telpās, oktobrī – Rīgas dienas Brēmenē, novembrī –Budapeštā (sadarbībā ar LR vēstniecību);

3. „Rīgas balva arhitektūrā” – objektu izvēle un apsekojums, Rīgas domes deputātu iesaistīšana vērtējumā, seminārs par Rīgas 2009.-2010. gada labākajām būvēm un svinīga balvas pasniegšana ar Rīgas domes vadības piedalīšanos;

4. Buklets un faktu lapa par Rīgas pilsētas arhitektu Reinholdu Šmēlingu – aprīlis;

5. Grāmata „Rīgas pilsētnieciskās vietzīmes” – jūnijs;

6. Pirmizrāde filmai par Rīgas brīvmūrnieku Krsitofu Hāberlandu Rīgas Kuģniecības un vēstures muzejā, februāris;

7. Gada publiskais pārskats – 1. aprīlis;

8. Mājas lapas pilnveidošana – visa gada garumā;

9. Regulāras profesionāļu un arhitektūras studentu, un interesentu vizītes Rīgas pilsētas arhitekta birojā – Rīgas pilsētas arhitekta (1879-1915) Reinholda Šmēlinga (1840-1917) dzīvoklī Dzirnavu ielā 60 – visā pārskata periodā;

10. Starptautiskās arhitektūras dienas pasākumi - atvērto durvju diena arhitektu birojos un atbalsts Latvijas Arhitektu savienības pasākumu un kopas „Jauno arhitektu apvienība” izglītojošās programmas „Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks” īstenošanā – septembris;

11. LR rezidējošo vēstnieku un Francijas Kultūras centra pārstāvju iepazīstināšana ar izstādi t/c „Olimpia” un Rīgas banku ēkām - maijs;

12. Laikmetīgās arhitektūras izstādes Rīgas daļa (sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību) – maijs.

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex