Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu un aģentūras nolikumu, darbības galvenais mērķis ir sekmēt Rīgas arhitektūras procesa kvalitāti[1] un kvalitatīvas pilsētvides[2] attīstību.

Aģentūras misija ir būt profesionālam un uzticamam sadarbības partnerim arhitektūras procesā un kvalitatīvas pilsētvides attīstībā iesaistītajām pusēm, bet vīzija ir kļūt par Rīgas arhitektūras kompetences centru Baltijas jūras reģionā. Šo virsmērķu sasniegšanai pašvaldības aģentūra ik gadu sagatavo darba plānu, kas tiek apstiprināts ar Rīgas domes lēmumu.

Apstiprinātie aģentūras darba plāni

 

 

[1] Arhitektūras procesa kvalitāte ir mērķtiecīgu darbību un pasākumu kopums un iesaistīto pušu sadarbība kvalitatīvas pilsētvides veidošanā.

[2] Kvalitatīva pilsētvide ir daudzveidīga un ilgtspējīga dzīves telpa –viena no pilsētas pastāvēšanas pamatvērtībām. Tā aptver un attēlo rīdzinieku sociālos, ekonomiskos, funkcionālos, organizatoriskos, telpiskos, tehnoloģiskos, estētiskos, ekoloģiskos un citus sasniegumus.