Lai sekmētu Aģentūras mērķa sasniegšanu un uzdevumu izpildi, Aģentūra aizvien attīsta attiecības un aktīvi sadarbojas ar dažādām arhitektūras procesā un kvalitatīvas pilsētvides attīstībā iesaistītajām pusēm. Aģentūras klientu un sadarbības partneru loks aizvien pieaug, tāpēc jaunu klientu un sadarbības partneru apzināšana, sadarbības pilnveidošana ar esošajiem klientiem un partneriem, meklējot un attīstot aizvien jaunus sadarbības veidus, tiek uzskatīta par nozīmīgu Aģentūras darbības principu, kas tiek izmantots visos Aģentūras darbības virzienos.

Aģentūras klienti, kas izmanto Aģentūras sniegtos pakalpojumus, ir:

 • Rīgas pašvaldības iestādes un struktūrvienības:
  • Rīgas pilsētas būvvalde;
  • Attīstības departaments;
  • Rīgas Pieminekļu aģentūra;
  • Īpašumu departaments;
  • Satiksmes departaments;
  • Enerģētikas aģentūra;
 • Arhitekti, būvinženieri un projektu attīstītāji: uzņēmumi un privātpersonas;
 • Valsts iestādes:
  • Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
  • Nekustamo īpašumu aģentūra;
 • Ministrijas:
  • Kultūras ministrija;
  • Ekonomikas ministrija;
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
  • Satiksmes ministrija;
 • Sabiedriskas interešu grupas un personas, kas iestājas par konkrētu ar arhitektūru saistītu jautājumu risināšanu Rīgas pilsētā;
 • Latvijas Profesionālo gidu asociācijas.

Aģentūras sadarbības partneri, ar kuriem kopā tiek īstenoti vairāki esošie un attīstīti jauni projekti un pakalpojumi, ir:

 • Arhitektūras un radniecīgo nozaru nevalstiskās organizācijas:
  • Latvijas Arhitektu savienība;
  • Latvijas Būvinženieru savienība;
  • Latvijas Ilgstpējīgas būvniecības padome;
  • Latvijas Ainavu arhitektu biedrība un citas organizācijas, kas iesaistītas Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas darbā.
 • Latvijas augstskolas:
  • Rīgas Tehniskā Universitāte;
  • Latvijas Mākslas Akadēmija;
  • Latvijas Universitāte;
  • Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Attīstības augstskola;
  • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte;
  • Rīgas Stradiņa Universitāte.
 • Latvijas Zinātņu akadēmija;
 • Baltijas jūras reģiona valstu galvaspilsētu un Latvijas lielo pilsētu
  arhitektu dienesti;
 • Individuāli arhitektūras pētnieki un pētnieku grupas;
 • Uzņēmēji un uzņēmumi, kas sekmē Aģentūras projektu īstenošanu;
 • Borisa un Ināras Teterevu fonds.