Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība [pilotprojekts]Esošās situācijas izpēte — I. Teritoriālais un arhitektoniskais audits

Fakti un skaitļi:

gads:

2013

veica:

SIA «Grupa 93»

kopa:

36 zemesgabali

budžets:

10000 EUR

Izpētes mērķis

- Izvērtējot kvartālu Purvciemā, vispusīgi apzināt un analizēt daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves pilsētvides situāciju;
- izdarīt secinājumus un noteikt nepieciešamos instrumentus identificēto problēmu novēršanai un apzināto iespēju realizācijai;
- definēt nākošā pilotprojekta posma (t.sk. risinājumu meklēšanai un priekšlikumu izstrādei) uzdevumus.

REZULTĀTS:

-kartes mēroga 1:2000 parādot kopējo kvartāla situāciju (apbūves intensitāte, ārtelpas apgaismojums, autotransporta kustība, ēku būvniecības laiks, ēku funkcijas, ēku tipi un sērijas, gājēju kustība un velonovietnes, jaunie ēku būvniecības projekti, koplietošanas piebraucamie ceļi, pēc 1990. gada būvētas ēkas un būvprojekti, ēkām piesaistītie zemesgabali, u.c.)

-kartes mērogā 1:500 katrai ēkai ar funkcionāli piesaistīto zemesgabalu, parādot segumu stāvokli uz 2013. gada, auto novietņu fiksāciju, u.c. vides informāciju;

-paskaidrojuma raksts (vēsturisks konteksts, apkaimes konteksts, transports un satiksme, plānošanas ietvars, plānojums un apbūves struktūra, zemes īpašumu struktūra, publiskās ārtelpas kvalitāte, finanšu instrumenti)

  • Tika radīts kvartāla makets parādot īpašumu struktūru kvartālā savietojot to ar apbūvi Latvijas ekspozīcijai Venēcijas Bienallē 2016. gadā
  • Pētījums tika izmantots kā metodiskais materiāls Dānijas Karaliskās Mākslas Akadēmijas Arhitektūras fakultātes kursa darba sagatavošanai

 

Pētījuma atskaite

Pētījuma kopsavilkums

Kartes 1:2000 | Lejupieladēt kartes .dwg formātā vienā .zip failā

Kartes 1:500 | Lejupieladēt kartes .dwg formātā vienā .zip failā

Vēsturiskās kartes