Rīgas pilsētas attīstībā,  iedzīvotāju/lietotāju labsajūta ir svarīgākā par ekonomisku izdevīgumu.

Pro: plānojot un īstenojot Rīgas pilsētas attīstību, iedzīvotāju un lietotāju labsajūta ir galvenais attīstības mērķis, ko ekonomiskā izdevīguma sasniegšana nevar garantēt.

Contra: Rīgas pilsētas attīstībā galvenais ir katras ieceres ekonomiskais pamatojums, jo pilsētas ekonomikas stāvoklis ir pamats iedzīvotāju labklājībai. Ekonomiskais izdevīgums sniedz drošību un citus labumus sabiedrībai.

In urban development process, wellbeing of citizens/users is more important than economic profits.

Pro: wellbeing of the inhabitants/users is the aim of the urban development, economic profits alone cannot deliver this.

Contra: Economic profits of the development projects is the most important aspect, because economic feasibility is the precondition for the wellbeing of  the population. Economic profits provide security

 
Pilsētai ir nepieciešama «trešo vietu» stratēģija

Pro:Tikai plānojot un ieviešot «trešo vietu» stratēģiju, ir iespējams rādīt mājīgu pilsētvidi visiem Rīgas iedzīvotājiem

Contra: Trešās vietas pēc būtības nevar paredzēt kāda projektā vai stratēģijā, tas veidojās spontāni un ir atkarīgas no  konkrētu cilvēku iniciatīvas

City of Riga should create and implement a strategy for the «third places»

Pro: Without planning and implementation of «third places» strategy for the public space, it is not possible to create cozy urban environment for all residents in Riga

Contra: «Third Places» are impossible to create artificially by planning or strategy, these emerge spontaneously and are based on specific initiatives of specific people