Pasūtinātājs: pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»
Autore: Daina Lāce
Fotogrāfs: Aivars Siliņš
Redaktore: Zanda Redberga
Tulkotāja: Inta Liepiņa
Dizaineres: Ingūna Elere, Tatjana Raičiņeca
Atbalstītājs: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts
Izpildītāji: dizaineru birojs «H2E», poligrāfijas grupa «Valters un Rapa»
Tirāža: 1000 eksemplāru latviešu valodā + 1000 eksemplāru angļu valodā
Vieta: Rīga
Laiks: 2011. gads

Faktu lapas interesenti var saņemt Rīgas pašvaldības aģentūrā «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš sazinoties pa tālruni (+371) 67105941.

Johans Daniels Felsko (dzimis 1813. gada 18. oktobrī* Rīgā, miris 1902. gada 24. septembrī Rīgā) bija pirmais Rīgas rātes būvmeistars ar akadēmisku izglītību un pirmais Rīgas pilsētas arhitekts (1844–1879). Mūrnieka amata apgūšanai un zeļļa gaitām Poznaņā, Varšavā, Berlīnē un Lībekā viņa profesionālās dzīvēs gājumā sekoja studijas Kopenhāgenas Karaliskās daiļo mākslu akadēmijas Arhitektūras skolā (1835–1840), bet 1851. gada 31. oktobrī Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijā viņš ieguva tā saukto ārpusklašu mākslinieka grādu būvmākslas specialitātē (krievu val.: «звание некласснаго художника»; vācu val.: «im Fache der Baukunst zu Künstlern ohne Klassenrang»). Tas Johanam Danielam Felsko nodrošināja tiesības uz Cariskās Krievijas ierēdņa karjeru, kas noslēdzās līdz ar pilsētas pārvaldes reformu. Pilsētas arhitekta amatā viņu nomainīja Reinholds Georgs Šmēlings, bet profesijas turpinātājs ģimenē bija dēls Karls Johans.

1856. un 1857. gadā pilsētas arhitekta Johana Daniela Felsko vadībā tika izstrādāts jauns Rīgas plāns. Tas paredzēja vēsturisko nocietinājumu ietverto pilsētas daļu savienot ar plašajām priekšpilsētām, līdz tam neapbūvētajā teritorijā ap kanālu izveidot bulvāru loku un tajā uzcelt brīvstāvošas sabiedriskās ēkas. Lai gan vēlāk plāns tika vairākkārt koriģēts, tomēr, pabeidzot pilsētas nocietinājumu nojaukšanu 1864. gadā, bija redzams, ka Felsko idejas pamatvilcienos ir saglabātas.

Pēc viņa projektiem Rīgā uzceltas vairākas sabiedriski nozīmīgas ēkas, kuru arhitektoniskajam stilam raksturīgi neogotikas, neorenesanses un tā sauktā apaļloka elementi. Ar pilsētas reālģimnāziju viņš ieviesa jaunu skolu tipu ar iekšējiem pagalmiem, ko vēlāk izmantoja arī pilsētas reālskolai. Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes baznīca ir Johana Daniela Felsko izcilākā sakrālā celtne, kas apliecina gan meistara talantu, gan laikmeta un stila izpratni. Arhitekts labi pārzināja dažādu zemju un periodu gotikas arhitektūras veidošanas principus un prata saistīt tos ar pasūtījumu. Šo apgalvojumu var attiecināt arī uz Amatnieku jeb Mazo ģildi, kas kopā ar līdzās esošās Tirgotāju jeb Lielās ģildes ēku labi iekļaujas pilsētas ainavā.

Johans Daniels Felsko ir vairāku Rīgas un tās apkārtnes sakrālo jaunceltņu un pārbūvju projekta autors: Rīgas Svētā Mārtiņa baznīca un Piņķu Svētās Annas baznīca, Rīgas Anglikāņu un Viļķenes Svētās Katrīnas baznīca, Salas Svētā Jāņa baznīca un Piņķu Svētā Nikolaja baznīca, kā arī Ikšķiles baznīcas pārbūve uz tagadējās Svētā Meinarda salas Daugavā. Tās uzskatāmi parāda sakrālo celtņu plānojuma un stila attīstību trīs gadu desmitos.

Arhitekta izstrādātais Rīgas pilsētas slimnīcas plāns, kurā sešpadsmit ēku pamatapjomi saistīti ar gaiteņiem, bija inovatīvs pienesums vācu kultūras telpā. To apliecināja projekta publikācija jaunākajiem celtniecības sasniegumiem veltītajā laikrakstā «Zeitschrift für Bauwesen» Berlīnē 1873. gadā.

Lieltirgotāja un Lielās ģildes vecākā Oskara Jakša nams Kalpaka bulvāra un Antonijas ielas stūrī bija viena no greznākajām sava laika dzīvojamajām ēkām. Celtne uzskatāmi atklāj 19. gadsimta projekta pasūtītāja pragmatisko dabu, kurš vēlējās apvienot ekonomiski pamatotu apsaimniekošanas programmu ar reprezentatīvu renesanses pils tēlu. Līdz mūsu dienām saglabājies arī Felsko ģimenes nams Elizabetes ielā 49, kuram arhitekts piešķīris ārpilsētas villas raksturu.

Johans Daniels Felsko ir ievērojamākais 19. gadsimta arhitektu pirmās akadēmiski izglītotās paaudzes pārstāvis Latvijā, kurš lielākajā Cariskajai Krievijai pakļautajā Baltijas jūras ostas pilsētā īstenoja inovatīvas arhitektūras un pilsētplānošanas idejas. Viņa aktīvās profesionālās darbības gados Rīga no nocietinājumu ietvertas, relatīvi nelielas pilsētas ar koka ēkām ārpus vaļņiem pārtapa metropolē ar bulvāru loku un daudzstāvu mūra namiem priekšpilsētās. Meistara projektētie nami joprojām ir nozīmīga Rīgas vēsturiskā centra daļa, bez tām pilnvērtīga Latvijas 19. gadsimta arhitektūras vēstures iepazīšana nav iedomājama.

* Visi datumi norādīti pēc vecā stila. Nozīmīgākās ar tēmu saistītās publikācijas:

Becker B. Aus der Bauthätigkeit Rigas und desselben Umgebung in der zweiten Hälfte des XIX Jahrhunderts. Riga: Mellin, 1898, 112 S.

Riga und seine Bauten / Hrsg. Rigascher Technischer Verein. Riga: Jonck&Poliewsky, 1903, 458 S.

Lexikon baltischer Künstler / Hrsg. W. Neumann. Riga: Jonck&Poliewsky, 1908, 171 S.

Campe P. Lexikon liv-und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850. Stockholm, 1951, 645 S. (Bd. 1.), 1857, 709 S. (Bd. 2.)

Krastiņš J. Eklektisms Rīgas arhitektūrā. Rīga: Zinātne, 1988, 278 lpp.

Krastiņš J. Rīgas arhitektūras meistari 1850–1940 = The Masters of Architecture of Riga 1850–1940. Rīga: Jumava, 2002, 360 lpp.

Zilgalvis J. Neogotika Latvijas arhitektūrā. Rīga: Zinātne, 2005, 359 lpp.

Bākule I., Siksna A. Rīga ārpus nocietinājumiem. Pilsētas plānotā izbūve un pārbūve no 17. gadsimta līdz Pirmajam pasaules karam = Riga beyond the Walls. The city’s planned growth and transformation from 17th century to the First World War. Rīga: Neputns, 2009, 247 lpp.

Lāce D. Rīgas pilsētas arhitekts un rātes būvmeistars Johans Daniels Felsko (1813–1902): promocijas darbs, zinātniskā vadītāja Elita Grosmane. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2010, 313 lpp.

Lāce D. Riga City Architect and City Council Master Builder Johann Daniel Felsko (1813–1902): summary of doctoral dissertation, scientific supervisor Elita Grosmane. Riga: Institute of Art History of Latvian Academy of Arts, 2010, 48 pages