Šī gada 7. septembrī Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē tika izskatīti divi jautājumi:

  • Lokālplānojuma projekts Zaķusalas ziemeļdaļas teritorijai (1.redakcija) un vizuālās ietekmes novērtējums;
  • Zaķusalas dienvidu daļas attīstītāja SIA „Zaķusala Estates” lūgums apspriest un konceptuāli atbalstīt pilsētbūvniecības konkursā uzvarējušo projektu (TE777) turpmākai plānošanai. (Projektu ar devīzi TE777 iespējams lejupielādēt šeit: Zakusala_TE777.zip).

Kolēģijas sēdē tika secināts, ka konceptuāli gan Zaķusalas ziemeļu daļas lokālplānojuma projekts, gan SIA „Zaķusala Estates” rīkotajā konkursā uzvarējušais projekts atbilst kolēģijas locekļu priekšstatiem par Zaķusalas teritorijas attīstību nākotnē. Ņemot vērā arī LVRTC plānus Zaķusalas torņa attīstībā par pievilcīgu tūrisma objektu ar panorāmas skatu laukumu un zinātnes centru minētās attīstības vīzijas un koncepti veidojās kā savstarpēji saistoši un viens otru papildina funkcionāli veidojot Zaķusalu par daudzveidīgu pilsētvidi.

Zaķusalas dzīvojamā kvartāla autoriem ieteikts turpināt darbu pie priekšlikuma apbūves struktūras kompozicionālajiem aspektiem, gan domājot par vērtībām no lietotāju gan attālākiem kvartāla uztveres skatu punktiem no Salu tilta un Daugavas labā krasta. Pamatota ir ūdensmalu iesaiste apbūves struktūrā, tajā pašā laikā kā riska faktors tika norādīti ūdensmalas attīstības ierobežojumi. Eksperti norāda, ka šādas idejas īstenošanai noteikti būs daudz šķēršļu no nesakārtoto likumu un normatīvu viedokļa, šis jautājums prasa papildus diskusiju lai apspriežu rezultātā iegūtu uzlabojumus, kā iespēju norādot atsevišķa likumprojekta izstrādi, lai nodrošinātu optimālu risinājuma īstenošanu ūdensmalās.

Zaķusalas biznesa centra plānoto būvju arhitektūras kompozīcijas ziņā pastāv pretrunīgi ekspertu ieteikumi autoriem un šaubas par pamatojumu dzīvokļus izvietot tornī. Tomēr kopumā Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija atbalsta piedāvāto biznesa centra attīstības vīziju un lokālplānojuma risinājumus un, aicina autorus turpmākajā projekta īstenošanas posmā konceptuāli precizēt esošā un jaunā apjoma arhitektoniski māksliniecisko risinājumu.