adaptEEZ

Mēs nevaram izvairīties no klimata pārmaiņām, kas nākotnē nozīmē vairāk nokrišņu, augstāko jūras līmeni un siltāku laiku. Tas uzstāda Rīgai vairākus izaicinājumus. Ja mēs kā sabiedrība kavēsimies tikt ar šiem izaicinājumiem galā, nākotnē tikšana galā ar klimata pārmaiņu konsekvencēm kļūs dārga, un nākošām Rīdzinieku paaudzēm būs jāpatērē daudz vairāk resursu lai novērstu būtiskus postījumus pilsētai. Pastāv sakarība starp augošo temperatūru uz Zemes un cilvēka darbības izraisītu oglekļa dioksīda koncentrāciju atmosfērā. Mūsdienu pētniekiem par to nav šaubu. Lai gan pārmaiņas notiek globāli, klimata pārmaiņām būs virkne konsekvenču Rīgai pat neskatoties uz to, cik labi mēs spēsim ierobežot oglekļa dioksīda izmešus. Tas mums uzstāda konkrētus uzstādījumus, kuru priekša mums ir jāspēj noformulēt sava pozīcija veidojot un īstenojot pilsētas attīstības stratēģiju.

Konference notika 2016. gada 21. aprīli RD sēžu zālē

Pētījuma daļas mērķis ir saprast pielāgošanas klimata pārmaiņām stratēģijas svarīgākus elementus, ņemot vērā klimata mainības draudus, izmantojot karstuma viļņu piemēru un saprast septiņu raksturīgu dzīvokļu namu kvartālu ievainojamības klimata riskiem pakāpi.

 

Zemāk ir pētījuma kopsavilkums, sakārtots pa tematiskām sadaļām. Pētījums sastāv no četrām sadaļām, kur katru veica neatkarīga pētnieku komanda. Par pētniekiem lasiet šeit. Par projektu lasiet šeit.

Dzīvokļu namu kvartāli Rīgā

Dzīvokļu namu kvartālu definīcijas

Dzīvokļu namu kvartālu definīciju nosaka Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Rīgas Dome, 2005).

Kvartāls—teritorija, kas visā tās perimetrā ir norobežota ar sarkano  līniju  vai ar  piebraucamajiem  ceļiem,  grāvjiem,  mežu,  līdzīga  rakstura  norobežojošiem  objektiem, īpašos gadījumos ar kadastra robežām. Kvartāls—teritorija, kur ir iedibināta vai izprojektēta ēka vai ēku grupa ar kopēju pagalmu vai telpiski savstarpēji savienotiem ēku pagalmiem, kas visā perimetrā ir norobežota ar ielām vai ielu sarkanajām līnijām, ja nav izveidojusies ielu struktūra, ar piebraucamajiem ceļiem, grāvjiem vai, īpašos gadījumos, ar kadastra robežām vai mežu.

Pētījumu sociālekonomisko  aprēķinu daļa ietvēr sevī kvartālu rekonstrukcijas sociālekonomisko analīzi un aprēķinus, klimata ietekmes un pielāgošanās klimata ietekmei sociālekonomisko faktoru definēšanu un to vērtību noteikšanu Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu kontekstā.

Šeit atrodamas projekta sadaļas prezentācijas materiāli.

Pētījuma daļas mērķis ir saprast pielāgošanas klimata pārmaiņām stratēģijas svarīgākus elementus, ņemot vērā klimata mainības draudus, izmantojot karstuma viļņu piemēru un saprast septiņu raksturīgu dzīvokļu namu kvartālu ievainojamības klimata riskiem pakāpi.

URBAN-SEE Baltic Interreg project

Urban Services for Energy Efficient solutions for Baltic cities basaed on an Interactive mapping tool, stakeholder involved business models and novel incentives schemes

Dalība Baltijas Jūras reģiona Inerreg projektā "Pilsetbūvneiciskie pakalpojumi energoefektivitātes risinājumiem Baltijas Jūras Reģiona  pilsētām  (interaktīvas kartes rīks, uzņemējdarbības modeļi iesaistot ieinteresētas puses un jaunie atbalsta mehānismi)"

Līdz ar zinātnisko konferenci faktiski ir noslēdzies līdz šim apjomīgākais Rīgā un kopumā arī visā Latvijā veiktais klimata pārmaiņu ietekmes uz mikrorajoniem izpētes projekts. Kā liecina projekta ietvaros īstenoto pētījumu secinājumi un atziņas, klimata pārmaiņām jau tagad ir būtiska ietekme uz blīvi apdzīvotām pilsētas teritorijām un iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselību. Savukārt nākotnē, saasinoties klimata pārmaiņu radītajām sekām, šī ietekme arvien palielināsies. Līdz ar to pašvaldību atbildīgajām institūcijām arvien nopietnāk būs jādomā un jārīkojas klimata pārmaiņu radīto seku novēršanai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai pilsētas mikrorajonos; būs nepieciešams komplekss pasākumu kopums un rīcības plāns – gan no iedzīvotāju informēšanas, gan daudzdzīvokļu namu renovācijas un siltināšanas, gan kvartālu apzaļumošanas un labiekārtošanas aspektiem.

Pētījuma vides veselības daļas pētnieki  izvērteja  gaisa piesārņojuma un trokšņa korelāciju ar sabiedrības veselības aspektiem Rīgas daudzdzīvokļu kvartālos (ieskaitot iekštelpas), klimata pārmaiņu ietekme  uz  sabiedrības  veselības  aspektiem  daudzdzīvokļu  kvartālos. 

Apakškategorijas

Viis atlants

Rīgas DNK adaptācijas telpiski sociālās sadaļas blogs