RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada 13. septembrī
Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Audēju ielā 2

12.[23.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A.Sīlis, A. Kronbergs, E. Bērziņš, J. Dambis, S. Ņikiforovs, J. Dripe;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris, S. Grava;
Kolēģijas padomnieki: A. Kreislers;
Īpaši aicinātas amatpersonas: E. Krastiņš;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Pilsētas Būvvalde: A. Cinis, V. Brūzis;
Projektēšanas biroju pārstāvji : R. Rozenvalds;
Pasūtītāju pārstāvji: A. Gromovs;
Plašsaziņas līdzekļi: K. Iļjinska – BNS, A. Zvirgzdiņš – A4D, Sēdi vada: J. Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve un dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Miera ielā 2, konkursa priekšlikums,
    Projektētājs: arhitektu birojs „SZK un partneri”,
    Pasūtītājs: M2 Projekts SIA;
  2. Administratīvā ēka Brīvības gatvē 212a, skiču projekts,
    Projektētājs: SIA „ER3”,
    Pasūtītājs: V. Bērziņš.

Kolēģijas lēmums: 1. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve un dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Miera ielā 2, konkursa priekšlikums:
1.1. Konkursa projekta arhitektoniskā risinājuma principi un to tālāka attīstība atbalstāmi, lokālā augstuma akcenta piedāvājumu atzīstot par pilsētbūvnieciski pamatotu un nepieciešamu Rīgas vēsturiskā centra telpiskās kvalitātes pilnveidošanai;
1.2. Ņemot vērā, ka projektējamais apjoms pilsētas struktūrā ieņem īpašu vietu [atrašanās uz Brīvības ielas pagrieziena ass, četru ielu krustojumā, Dailes teātra laukuma tiešā tuvumā], atzīt ka vietas statuss pieļauj zināmas atkāpes no saistošajiem noteikumiem [kas ierobežo apjoma formveidi], ar nolūku iegūt pilsētbūvnieciskā un arhitektūras risinājuma kvalitāti:
1.2.1. kopapjoma augstums var pārsniegt 24 m atzīmi, jo būtiskākais un noteicošais Rīgas perimetrālās apbūves pilsētvidē ir apjoma augstums līdz galvenajai dzegai 21,3 m;
1.2.2. stūra akcenta kopējais grīdas laukums var tikt palielināts nosacīti līdz 7% no stāva kopējā grīdas laukuma;
1.3. Ņemot vērā, ka iepriekšējā punktā minētās atkāpes akceptējusi arī Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības un attīstības padome, atzīt jautājumu par atrisinātu.
1.4. Par pozitīvu atzīmējama publiskās ārtelpas kvalitāte konkursa projekta priekšlikumā un tā precizējumos, kas saglabājama un attīstāma projekta tālākajā virzībā:
1.4.1. Brīvības un Miera ielu savienojošā galerija,
1.4.2. apjoma iedziļinājums gar Brīvības ielu sabiedriskā transporta pieturvietu joslā,
1.4.3. apjoma šļaupums Brīvības un Miera ielas stūrī,
1.4.4. publiski pieejams iekšpagalms; 2. Administratīvā ēka Brīvības gatvē 212a, skiču projekts:
2.1. Tālākai projekta virzībai izmantot risinājuma 2. variantu ar „trepējumu” pret esošo apbūvi gar Brīvības ielu;
2.2. Pieļaujamais apjoma augstums - 5 stāvi, kā telpisko dominanti saglabājot blakusesošo VEFa korpusu.
Ņemot vērā, ka apbūve gar Brīvības ielu ir ar perimetrālas apbūves iezīmēm, pieļaujams stūra akcenta pielietojums;
2.3. Administratīvās ēkas skiču projekts izvērtējams Būvvaldes sēdē.

(A. Sīlis), izņemot 1. jautājumu
( A. Kronbergs )
( E. Bērziņš )
( J. Dambis)
( S. Ņikiforovs)
( J. Dripe )