2015.gada 9.martā pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes doktorantūras studentei Lindai Leitānei–Šmīdbergai pasūtīja daļēji publiskojamu pētījumu „Arhitektūras konkursu prakse Rīgā. 1991–2013”. Tas izstrādāts, pamatojoties uz Lindas promocijas darba „Arhitektūras konkursi Latvijā 1859–2013” iestrādnēm. Pētījumā apskatāmā teritorija ietver Rīgas pilsētu, atsevišķi izdalot UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto objektu – Rīgas vēsturisko centru (turpmāk RVC).

 

Darba uzdevums paredzēja:

–    Izveidot datubāzi,

–    Sniegt priekšlikumus konkursu prakses regulējumam Rīgā,

–    Veikt arhitektu aptauju,

–    Prezentēt pētījumu seminārā (2015. gada 20. oktobrī).

Datubāze

Datubāzē pirmo reizi ir apkopoti vairāk kā 320 arhitektūras metu konkursi, kuri notikuši Rīgā.

Datubāzes struktūras pamatelements ir t.s. konkursa pase, kurā iekļauta tekstuāla informācija un ilustrācijas:

–    Konkursa nosaukums

–    Būvobjekta atrašanās vieta: adrese un īpašuma kadastra numurs

–    Konkursa norises laiks: laika posms, kurā norisinājies konkurss. Ja konkurss izsludināts gada beigās, tad tas tiek uzskatīts par tajā gadā notikušo konkursu

–    Konkursa pasūtītājs: juridiskas personas, privātpersonas, pašvaldība, valsts, nevalstiskās organizācijas

–    Konkursa rīkotāji: juridiskas personas, privātpersonas, pašvaldība, valsts, nevalstiskās organizācijas

–    Nolikuma skaņojumi: norādīti konkursa objekta nolikuma saskaņotāji, kā arī personu ieņemamie amati

–    Konkursa veids: slēgts, atklāts, jaukta tipa (atklāts ar uzaicinātiem dalībniekiem), vienā vai divās kārtās, plenērs

–    Konkursa veids: vietējs (izsludināts vietējā mērogā, piedalās lokālie biroji) vai starptautisks (starptautiski izsludināts ar starptautiskiem dalībniekiem)

–    Žūrijas sastāvs: norādīts žūrijas sastāvs, kā arī katra žūrijas locekļa amats

–    Dalībnieku skaits

–    Konkursā iegūtā vieta, prēmija

–    Konkursa projekta autori: uzņēmums, arhitekti, ainavu arhitekti, inženieri, tehniķi, studenti un citi

–    Konkursa statuss: norādīts konkursa objekta statuss – būvniecības stadija, projektēšanas stadija, kā arī gads, kurā objekts nodots ekspluatācijā – īstenots

–    Publikāciju avoti: norādes uz publikācijām elektroniskā formātā globālajā tīmeklī (mājaslapas adrese), drukas darba formā un drukātajos medijos

–    Piezīmes: Norādīts atkārtots konkursa rīkošanas gads vai citi dati

 

Pētījuma ietvaros izdalīta sekojoša konkursu objektu funkcionālā tipoloģija:

 1. Pilsētplānošanas konkursi
 2. Pilsētu kvartāli
 3. Dzīvojamā apbūve (vienģimenes, dvīņu, rindu un citas mazstāvu dzīvojamās ēkas, īres nami un citas daudzstāvu dzīvojamās ēkas)
 4. Viesnīcas
 5. Administratīvās un pārvaldes ēkas
 6. Komercceltnes (tirdzniecības iestādes, bankas, biroji)
 7. Kultūras celtnes (muzeji, kinoteātri, teātri, opera, klubi)
 8. Kulta celtnes (baznīcas)
 9. Sporta būves
 10. Veselības aprūpes iestādes (slimnīcas, sanatorijas)
 11. Viesnīcas
 12. Izglītības iestādes (skolas, universitātes, bibliotēkas)
 13. Sakaru iestādes, transporta un komunālās saimniecības būves (autostāvvietas, dzelzceļa stacijas, pasts, lidostas)
 14. Ražošanas un noliktavu ēkas
 15. Inženierbūves
 16. Brīvdabas būves (laukumi, parki, promenādes)
 17. Kapsētas, kapličas

 

Datubāze strukturēta pa gadiem sākot ar 1991. gadu līdz 2013. gadam. Datubāze papildināta ar grafiskām kartēm, kurās uz zemes robežu/ kadastra plāna atzīmētas konkursa objekta robežas. Grafiskās kartes sagatavotas Rīgas teritorijai, atsevišķi izdalot RVC. Nekustamā īpašuma robežas, RVC apbūve un ūdeņi no Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam (kartes pamatnes autors: Rīgas pilsētas pašvaldība, 2006–2013).

Lejupielādēt pētījuma sadaļas:

Datubāze

Aptauja

Plakāts

Karte RVC:

1991. gads

1992. gads

1993. gads

1994. gads

1995. gads

1996. gads

1997. gads

1998. gads

1999. gads

2000. gads

2001. gads

2002. gads

2003. gads

2004. gads

2005. gads

2006. gads

2007. gads

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

2013.gads

Rīgas karte:

1991. gads

1992. gads

1993. gads

1994. gads

1995. gads

1996. gads

1997. gads

1998. gads

1999. gads

2000. gads

2001. gads

2002. gads

2003. gads

2004. gads

2005. gads

2006. gads

2007. gads

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

2013. gads