(autori: Neils Balgalis, Lolita Čače, Iveta Grīviņa, Ronalds Krūmiņš
(SIA «Grupa 93»))

Rīgas dome 2010. gadā atkārtoti apstiprināja galvenos Rīgas pilsētas attīstības stratēģiskos dokumentus, t. sk. struktūrplānu, kas akcentē svarīgākos plānojuma struktūras un funkcionālos mezglus, kā arī interešu virzienus, kuru attīstību pilsēta nosaka kā prioritātes investīcijām vai padziļinātai izpētei. Skanstes apkaime definēta kā viena no prioritātēm, kā tuvākās attīstības teritorija.

Projekta mērķis bija izstrādāt pietiekami detalizētu un precīzu pamatojumu Skanstes apkaimes telpiskajai (arī plānojuma un funkcionālajai) attīstībai visas sabiedrības interesēs, kas kalpotu par pamatu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem, kā arī kā rekomendējošs informācijas avots pilsētplānošanas dokumentu detalizācijā un konkrētu attīstības ieceru noteikumu izstrādāšanā.

Izstrādāti trīs arhitektoniski telpiskās attīstības scenāriji: realizējot maksimāli pieļaujamo, rūkošo un mēreni pakāpenisko attīstību, izdalot to būtiskākās atšķirības un scenāriju pamatpieņēmumus, paredzot tos kā vienas attīstāmas struktūras atsevišķi posmus un nevis kā trīs atšķirīgas struktūras.

Sakarā ar apkaimes teritorijas atrašanos UNESCO pārraudzībā esošās Rīgas vēsturiskā centra daļas aizsardzības zonā , apbūves struktūra risināta kontekstā ar Rīgas vēsturiskā centra perimetrālās apbūves struktūru.

Attīstības modeļa pamatā likts iekšējais transporta loks, kas atdala Rīgas centram raksturīgo perimetrāla apbūves veida teritoriju ar celtniecībai piemērotiem grunts apstākļiem no teritorijas loka iekšpusē (bij. ganības), kur būvniecības rentabilitāti var panākt ar punktveida augstbūvju pielietojumu. Projekts piedāvā apkaimes centrālajā daļā, kā parka rakstura telpā izvietot «izkaisītus» brīvstāvošus apjomus vai to grupas. Šo retinātas apbūves teritoriju ap Skanstes ielu ieskauj zemas, blīvas apbūves «gredzens». Telpiskie akcenti – augstbūvju izvietojums un to augstuma parametri analizēti kontekstā ar:
– lokālo pilsētvidi un iespaidu uz Vecrīgas panorāmu,
– Rīgas teritorijas plānojuma noteiktajiem apkārtnes telpiskajiem risinājumiem un pilsētbūvnieciski akcentēto apbūves grupu izvietojumu un kompozīciju visas pilsētas mērogā.

Skanstes ielas apstādījumi kopā ar parka rakstura pilsētvidi ap šo ielu ir vienojošais posms – «zaļā koridora» sastāvdaļa starp Mežaparku un Daugavu (caur Viesturdārzu un Andrejsalu), kā arī ar Kanālmalas apstādījumiem.

Definēta Skanstes apkaimes pilsētnieciskā vietzīme un noteikumi tās attīstībai/pilnveidošanai, paredzot vienu «vēsturisku nospiedumu» kā pagātnes piedāvājumu nākotnei. Par identitātes zīmi izvēlēta Sarkandaugava, kas savulaik atradusies apkaimes teritorijā. Veidojot apkaimes ārtelpas struktūru, upes/ūdens tēls būtu izmantojams kā galvenā vietzīme. Sarkandaugavas fragmentu atjaunošana varētu būt arī kā viens no ilgtspējīgu meliorācijas sistēmu un lietusūdeņu novadīšanas risinājumiem. Upes ūdens motīvi izmantojami vides dizainā – ūdens elementos, kas simboliski norāda bijušo upes gultni.
Teritorijas plānojumā iestrādājama skaidra gājēju un riteņbraucēju ceļu struktūra.
Noformulēti auto novietošanas principi.

Uzsākot darbu pie koncepcijas izstrādes (kopā ar plānojuma izstrādātāju un pasūtītāju) tika organizēta visu ieinteresēto pušu (nekustamā īpašuma īpašnieku, attīstītāju un speciālistu) profesionāla diskusija, kā arī organizēta sabiedrības iesaistīšana plānošanas procesā, sniedzot informāciju ieinteresētajiem sabiedrības pārstāvjiem un iedzīvotājiem par izstrādājamā projekta būtību.
Darba procesā koncepcijas 1. redakcija 23.11.2011. izskatīta Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā.

Koncepcija Skanstes apkaimes arhitektoniski telpiskās struktūras attīstībai izstrādāta vienlaicīgi ar Skanstes apkaimes lokālplānojumu, kura pasūtītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Tās materiāli nodoti Rīgas domes pilsētas attīstības departamentam un Rīgas pilsētas būvvaldei.

Ar projekta materiāliem interesenti var iepazīties Rīgas pilsētas arhitekta birojā
Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš sazinoties pa tālruni ((+371) 67105941).