šķēršļi apstādījumu veidošanas realizācijai ielai atvēlētās teritorijas robežās,
ielas telpas apstādījumu struktūras veidošanas analīze saistībā ar pazemes inžnenierkomunikāciju izvietojumu, Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas piemērs
(RPA «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» sadarbībā ar SIA «Grupa 93»)

Iepriekš SIA «Grupa 93» izstrādātajā Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas telpas plānojuma un telpiskās struktūras attīstības koncepcijā (2010) tika piedāvāts Lielirbes ielu attīstīt kā bulvāra tipa ielu, bet Kārļa Ulmaņa gatvi – kā maģistrāli ar īpaši bagātīgu apstādījumu pielietojumu, veidojot «zaļās upes tēlu». Izpētes mērķis bija pārbaudīt šī piedāvājuma realizācijas iespējas.

Izpētē konstatēts, ka apakšzemes komunikāciju blīvums nedod iespēju realizēt minēto piedāvājumu, proti, koku stādījumu pielietojumu, kā nepārtrauktu līnijveida apstādījumu struktūru, jo:
– Kārļa Ulmaņa gatvē ir atsevišķi ielu posmi ar blīvu inženierkomunikāciju izvietojumu, bet Lielirbes ielā pazemes telpa ir aizņemta ar inženierkomunikācijām gandrīz visā tās garumā,
– daļu maģistrālo inženierkomunikāciju ir dārgi un sarežģīti pārvietot,
tādēļ apstādījumu struktūras veidošana pielāgojama situācijai.
Nav realizējama simetriska, regulāra vai ritmiska stādījumu struktūra.
Risinājums, kas ļauj savietot apstādījumus ar esošām komunikācijām, ir veidot tos tikai atsevišķās grupās, plastiskās, organiskās formās, ainaviskā izkārtojumā un daudzumā, ko pieļauj esošās pazemes inženierkomunikācijas.

Izpēte izskatīta Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 26.05.2011. sēdē.
Atzīts, ka situācija ar kokstādījumu veidošanas problēmu Lielirbes ielā un Kārļa Ulmaņa gatvē ilustrē situāciju pilsētā kopumā , proti, ka ir problemātiski veidot kokstādījumus ielas joslā , jo inženierkomunikāciju turētāji strikti aizstāv savas intereses un praktiski nepieļauj koku stādīšanu. Rīgas domes izpilddirektora Jura Radzeviča iniciatīvu sākt problēmas risinājuma meklējumus ar inženierkumunikāciju turētājiem pilsētā kopumā.

Lūgts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei:
– analizēt iespēju paplašināt ielu telpu, pārceļot ielu sarkanās līnijas nepieciešamo kokaugu stādījumu veidošanai tādās pilsētai nozīmīgās ielās kā Maskavas, Brīvības gatve, Augusta Deglava iela, Kārļa Ulmaņa gatve, Lielirbes iela, Lielvārdes iela, Dzelzavas iela, Ganību dambis, Skanstes iela, Daugavgrīvas iela, Dzirciema iela, Viestura prospekts, kur pilsētas attīstības plāns paredz apstādījumus veidot gar ielām, proti, ielu aizsargjoslās starp sarkano līniju un būvlaidi, kur zeme pirmkārt pārsvarā nav pilsētas īpašumā, bet ir privāta; turklāt tas sarežģī realizēt Rīgas domes politiku ielu stādījumus veidot visā ielas posmā vienlaikus;
– noteikt tikai kokaugu stādījumiem paredzētu joslu ielas šķērsprofilā, kopā ar Būvvaldi nosakot tās platumu.

Lūgts Rīgas domei:
– sakarā ar Rīgas kā Eiropas 2014. gada kultūras galvaspilsētas statusu, rast iespēju veikt apjomīgu pilsētas ielu apzaļumošanas programmu, iepriekš analizējot tās realizācijas iespēju šīsdienas diskusijas kontekstā;
– «Vispārīgo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu» kā normatīvā akta gatavošanas sakarā griezties pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ar priekšlikumu iestrādāt minētajos noteikumos zinātniski pamatotas, uz rietumu pieredzes balstītas, vienotas vispārīgas prasības ielu stādījumu veidošanai saistībā ar inženiertehnisko komunikāciju racionālu izvietojumu, kā daudzām Latvijas pilsētām aktuālu jautājumu.

Pēc Rīgas Domes izpilddirektora Jura Radzeviča iniciatīvas uzsākts problēmas risinājuma meklējums ar inženierkumunikāciju turētājiem pilsētā kopumā, izskatot to Apakšzemes inženierkomunikāciju pārvaldītāju koordinācijas padomes 24.08.2011. sēdē, kur nolemts, ka:
– Rīgas pilsētas būvvaldei jārisina jautājumu par iespējām pasūtīt pētījumu par jautājuma risināšanu kokstādījumu veidošanai ielas joslā un ielas aizsargjoslā, kas ļautu sadzīvot zaļai videi un inženierkomunikācujām,
– inženierkomunikāciju valdītājiem Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz darba uzdevumus ar savām norādēm, prasībām un konsultācijām.

Ar projekta materiāliem interesenti var iepazīties Rīgas pilsētas arhitekta birojā
Dzirnavu ielā 60a–21, iepriekš sazinoties pa tālruni ((+371) 67105941).