title 2

Pētījums: Ūdenstransporta atjaunošanas potenciāls Rīgā

Autore Kristīne Eglīte, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas programmas 3. kursa studente

Pētījums izstrādāts kā prakses uzdevums Rīgas pilsētas arhitekta birojā laika posmā no 06.01.2020. -  līdz 17.05.2020. un iesniegts RPAB un RTU.


 

Urbanizācijas procesā pieaugot iedzīvotāju skaitam Rīgā un paaugstinoties iedzīvotāju prasībām pret dzīves kvalitāti, pilsētai un tās atbildīgajiem departamentiem ir jāprot būt elastīgiem un pielāgoties spējīgiem. Šodienas pilsētas aktuālākie jautājumi ir mobilitāte, tās ilgtspējība un ekonomiskā efektivitāte, tajā pašā laikā nodrošinot vides piesārņojuma samazināšanas prasības un iedzīvotāju labklājību. Rīgā lielākā, visvairāk teritorija aptverošākā, bet tomēr neizmantotākā no maģistrālēm ir Daugava. Lai saprastu, ka tēma ir aktuāla jau šajā momentā, nozīmīgumu un cik tā būs rentabla, ir svarīgi, ka tā atbilst konkrētās jomas noteiktiem kritērijiem, sasaistās ar stratēģijas plāniem ne tikai pašvaldības, bet valsts mērogā. Ūdenstransporta atjaunošana pa Daugavu dotu daudzpusīgu sociālekonomisko pienesumu pilsētai – mobilitāte (t.sk. sociālā un nodarbināto), pieejamība, tūrisms, vides aizsardzība un identitāte.

Rīgas iedzīvotāji reiz jau ir bijuši ūdens lietotāji, tomēr, vēsturiskā politiskā režīma un filozofijas iespaidos, šis resurss ir kļuvis svešs un neizzināts. Tā ir ne tikai mentālā, bet arī fiziskā barjera, kas liedz iedzīvotājiem ūdeni atklāt no jauna. Šobrīd no visām pusēm Daugavu ieskauj auto maģistrāles. Šādu problēmu pilsētas atbildīgie departamenti ir identificējuši, bet, lai to spētu risināt, ir nepieciešams pabeigt paralēlos projektus, kuri ir saistīti ar satiksmes novirzīšanu no krastmalām. Pieejamības atjaunošana ir laikietilpīgs un lielu investīciju projekts, bet, tas nenozīmē, ka kuģīšu satiksmes atjaunošana ir jāatliek uz tālāku nākotni. Sakārtojot noteiktu apjomu infrastruktūras, ūdens integrēšana iedzīvotāju ikdienā ir iespējama ātrāk.

Darbā lietotāji tika iedalīti trīs grupās, kur tika izpētītas to vajadzības, kāda ir esošā situācija un nepieciešamie uzlabojumi. Kā arī analizēti trīs galvenie argumenti, kuri pozitīvi atspoguļotos atjaunojot pasažieru kuģu satiksmi Rīgā – teritoriju stratēģiskā attīstība, vides faktori un transporta sistēmas optimizācija. Nobeigumā ir aplūkoti esošie un ieplānotie pilsētas projekti saistībā ar ūdeni un labie prakses piemēri, vietējā un globālā līmenī.