RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2008. gada 3.aprilī
Arhitektu namā, Torņa ielā 11

5. [33.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: E. Bērziņš, A. Kronbergs, A. Sīlis, S. Ņikiforovs, J. Dripe;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, J. Domburs, M. Saukāns;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija: J. Asaris
Būvvalde: A. Cinis;
Projektēšanas biroju pārstāvji: J. Zvejnieks, Ģ. Kūla, A. Kleinbergs, J. Bērziņš,
Pasūtītāju pārstāvji: T. Huttunen, I. Mazjūlis
Plašsaziņas līdzekļi: I. Drazdovska – Dienas bizness, R. Grikmane – BNS, E. Ozola, A. Tauriņš – portāls 4AD, I.  Martinsone - LAM Sēdi vada: J. Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

  1. Dzīvojamā ēka Vidus ielā 5; būvniecības iecere;
    Projektētājs: birojs „Palast Architekts”,
    Pasūtītājs: V. Bogdosarova.
  2. Multifunkcionāla apbūve kvartālā starp Brīvības, Klijānu un Etnas ielām; būvniecības iecere [atkārtoti; 27. 09. 2007.]Projektētājs: birojs „Arhis”,
    Pasūtītājs: „Arca Noae Development”.

Kolēģijas lēmums: 1. Dzīvojamā ēka Vidus ielā 5; būvniecības iecere.
1.1. Atzīmēt pretrunu – nekonsekventu risinājumu RVC plānā: esošās koka ēkas Vidus ielā 5 novērtētas kā pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošas vēsturiskas ēkas, bet tai pat laikā Vidus ielas apbūves līnija šķērso vienu no ēkām, kas atrodas Vidus un Veru ielu krustojumā.
1.2. Pieņemt zināšanai, ka būvniecības iecere – arhitektūras ideju konkursā par labāko atzītais projekts, kas paredz jaunbūvi nojaucot abas esošās koka ēkas, atbilst konkursa projektēšanas un arhitektūras uzdevuma noteikumiem.
1.3. Atbalstīt konkursa rezultātā iegūtā projekta priekšlikumu, kas:
1.3.1. uzlabo vides pilsētbūvniecisko kvalitāti – nobeidz jau 20. gs. sākumā paredzēto kvartāla perimetrālo apbūves principu un noteikto būvlaidi;
1.3.2. korekti reaģē uz pilsētvides mērogu un tā arhitektūras risinājums veidots ar toleranci pret blakusesošo ēku fasāžu struktūru.
1.4.Vērsties RVC padomē ar lūgumu novērst šķērsli vides pilsētbūvnieciskās kvalitātes uzlabošanas īstenošanā – atkārtoti noteikt abu koka ēku Vidus ielā 5
kultūrvēsturisko vērtību, izvērtējot to no pilsētbūvnieciskā, telpiskā, ekonomiskā, sociālā un juridiskā aspekta. 2. Multifunkcionāla apbūve kvartālā starp Brīvības, Klijānu un Etnas ielām; būvniecības iecere [atkārtoti; iepriekš skatīta 27.09. 2007.].
2.1. Atzīmēt pozitīvu projekta virzību, risinot attīstāmās teritorijas plānojuma un telpisko struktūru atbilstoši 27. 09. 2007. kolēģijas ieteikumiem:
2.1.1. sakārtotību projektējamās teritorijas satiksmes struktūrā;
2.1.2. meklējot Brīvības un Mazās Klijānu ielas stūra ēkas apjoma risinājumu un tā augstuma akcenta izvietojumu, formas un orientācijas risinājumu kontekstā ar konkrēto ielu telpu.
Šajos risinājumos joprojām diskutabls ir mērogs gan apjoma atsevišķo daļu savstarpējās attiecībās, gan fasādes struktūrā.
Nav atrasts risinājums arī augstuma akcenta izvietojumam un tā orientācijai.
2.2. Tālākā projekta izstrādes gaitā:
2.2.1. uzmanība pievēršama mājokļa kvalitātei, kuras rādītāju veido arī ērta privāta publiskā ārtelpa, t. sk. ārtelpa bērnu vajadzībām.
2.2.2. izvērtējams viesnīcas galvenās ieejas risinājums kontekstā ar ielas telpu – iespēja pirmā stāva līmenī veidot iedziļinājumu – priekšlaukumu.
2.3. Brīvības un Mazās Klijānu ielas stūra ēkas apjoma un arhitektūras risinājums atkārtoti skatāms kolēģijas sēdē.
Pilsētbūvnieciskās analīzes vizualizācijas materiālos ietverams potenciālais apjoms esošās koka ēkas vietā Brīvības ielā 195.

E. Bērziņš
A. Kronbergs
A. Sīlis
S. Ņikiforovs
J. Dripe